• ساعت : ۱۰:۷:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ 
  • کد خبر : ۳۱۲۰
مناقصه عمومی
شهرداری شازنددر نظر دارد مناقصه عمومی تهیه تجهیزات مورد نیاز و راه انداری اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان اداری شهرداری شازند را از طریق شرکت ها یا فروشندگان معتبر و با سابقه و براساس اسناد و مدارک تهیه شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


مناقصه عمومی  تهیه تجهیزات مورد نیاز و راه انداری اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان اداری شهرداری شازند .
شهرداری شازنددر نظر دارد مناقصه عمومی  تهیه تجهیزات مورد نیاز و راه انداری اعلام حریق آدرس پذیر ساختمان اداری شهرداری شازند را از طریق شرکت ها یا فروشندگان معتبر و با سابقه و براساس اسناد و مدارک تهیه شده  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 17/9/98 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از ساعت 7:30روزیکشنبه تاریخ 17/9/98 لغایت روزیکشنبه مورخ 24/9/1398 رأس ساعت14:30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:30 روز  چهارشنبه  تاریخ 4/10/1398               
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14:30بعدازظهر روز پنجشنبه  تاریخ5/10/1398
sapp.ir/shahrdarishazand
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0