پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

 حسن کیهانی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول کارپردازی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

عباس حاجیان

متصدی کارپردازی 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0