پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
 

نام ونام خانوادگی

محمد  مرادی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

   دبیرخانه

شماره تماس

 


 
 

نام ونام خانوادگی

 غلامعلی   قاسمی

 

تاریخ تولد

 

تحصیلات

 

سمت

 مسئول  بایگانی

شماره تماس

 

نام ونام خانوادگی

سمت

مهدی  فتحی

متصدی بایگانی 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0